क्राईम

बोगस कागदपत्रांच्या आधारे पोलीस दलात प्रवेश, २ आरोपींना अटक

गडचिरोली,प्रतिनिधी :-

गडचिरोली येथे नुकतीच पार पडलेली पोलीस भरती मध्ये वाहन चालक चे पद भरण्यात आले.यात बोगस कागदपत्राच्या आधारे नोकरी प्राप्त करणाऱ्या बीड जिल्ह्यातील उमेदवाराला गडचिरोली पोलिसांनी अटक केली आहे.

गडचिरोली चालक पोलीस शिपाई व पोलीस शिपाई भरती – २०२१ या भरतीप्रक्रियेची नोव्हेंबर २०२२ पासुन सुरुवात झाली असुन भरतीच्या कुठल्याही टप्प्यावर गैरप्रकार अथवा बेकायदेशीर मार्गाचा अवलंब केला नये याकरीता पोलीस अधीक्षक श्री. नीलोत्पल यांनी वेळोवेळी उमेदवारांना तसेच सामान्य नागरीकांना आवाहन करुन त्यांना कुठल्याही गैरप्रकाराबाबत माहिती मिळाल्यास तात्काळ माहिती देण्याबाबत आवाहन केले होते. त्या अनुषंगाने भरती प्रक्रियेशी निगडीत येणा-या प्रत्येक आक्षेपासंदर्भात पोलीस अधीक्षक जातीने लक्ष देवुन निराकरण करीत आहे. 

भरती प्रक्रिया अंतीम टप्प्यावर असतांना अचानक पोलीस अधीक्षक यांना निनावी पत्र प्राप्त झाले. सदर पत्रात, सुरु असणा-या भरती प्रक्रियेत तसेच मागील पोलीस भरतीत देखील काही उमेदवारांनी प्रकल्पग्रस्ताचा समांतर आरक्षण घेण्याकरीता गडचिरोली येथील एका इसमाच्या मदतीने बीड जिल्ह्यातील खोट्या कागदपत्रांचे आधारे प्रकल् पग्रस्त प्रमाणपत्र हस्तगत करुन पोलीस भरतीकरीता आवेदन अर्ज केला व मागील भरतीत त्या प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्राचा लाभ घेवुन नोकरी मिळविली आहे. सदर अर्जाचे गांभीर्य बघुन पोलीस अधीक्षक, गडचिरोली यांनी त्यांचे कक्षात स्थानिक गुन्हे शाखा येथील अधिका-यांना बोलावुन सदर अर्जाबाबत गोपनियरीत्या सखोल चौकशी करुन तात्काळ योग्य कायदेशीर कारवाई करण्याबाबत आदेश दिले.

आदेश प्राप्त होताच अपर पोलीस अधीक्षक  कुमार चिंता यांचे मार्गदर्शनात पोलीस निरीक्षक उल्हास भुसारी व पोलीस उपनिरीक्षक दिपक कुंभारे यांचे नेतृत् वात स्थानिक गुन्हे शाखेचे दोन पथक तयार करुन चौकशी सुरु करण्यात आली. सदर चौकशी दरम्यान सुरु असलेल्या पोलीस भरतीत तात्पुरत्या निवड यादीत प्रकल्पग्रस्त समांतर आरक्षणाखाली निवड झालेल्या ४ उमेदवारांचे प्रमाणपत्र हे बीड निवड झालेल्या ४ उमेदवारांचे प्रमाणपत्र हे बीड जिल्ह्यातील असल्याचे निदर्शनास आले तसेच मागील भरती प्रक्रियेत प्रकल्पग्रस्त समांतर आरक्षणाखाली निवड होऊन पोलीस दलात व वष्ठ पोलीस शिपाई म्हणुन रुजु झालेल्या ५ उमेद वारांपैकी २ उमेदवारांचे प्रमाणपत्रे बीड जिल्ह्यातील असल्याचे दिसुन आले. सर्वप्र माणपत्राची चौकशी पथकाने बारकाईने पाहणी केली तेव्हा असे निदर्शनास आले की, एकाच स्था वर मालमत्तेसंदर्भात दोन वेगवेगळ्या इसमांना प्र कल्पग्रस्ताचे प्रमाणप्रत देण्यात आले होते त्यातील एक नवप्रविष्ठ पोलीस शिपाई म्हणुन रुजु झालेला होता तर त्यातील -याची दुस-य सुरु असलेल्या पोलीस भरतीत तात्पुरत्या निवड करण्यात आली होती. यावरुन पोलीसांचा अधिकच संशय बळा वल्याने त्यांनी बीड येथे जावुन प्रकल्पग्रस्त प्र माणपत्रात दर्शविलेल्या स्थावर मालमत्तेच्या संदर्भात माहिती घेतली. तेव्हा, मोठ्या प्रमाणात तफावत दिसुन आली त्या अनुषंगाने प्रकल्पग्रस्त या समांतर आरक्षणाचा लाभ घेतलेले नवप्रविष्ठ पोलीस शिपाई व निवड झालेले उमेदवार यांना वश्वासात घेवुन विचारपुस केली असता, त्यांनी त्यांचे कुठलेही पुर्वज बीड जिल्ह्यातील रहिवासी नसतांना किंवा त्यांची तेथील कुठलीही स्थावर ” मालमत्ता शासनाने प्रकल्पाकरीता संपादित केली नसतांना देखील खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे प्र कल्पग्रस्त प्रमाणपत्र तयार करण्यात आले असल्याची कबुली दिली. 

स्थानिक गुन्हे शाखा – गडचिरोली कडुन केलेल्या चौकशी दरम्यान सदर प्रमाणपत्रे बोगस असल्याची खात्री होताच पोलीस उ पनिरीक्षक दिपक कुंभारे, स्थानिक गुन्हे शाखा यांचे लेखी फिर्यादवरुन पोलीस स्टेशन गडचिरोली येथे अप.क्र. २९१/२०२३ कलम ४१९, ४२०, ४६७, ४६८, ४७१, ३४ भा. दं. वि. अन्वये गुन्हा नोंद करुन सदर गुन्ह्याचे गांभीर्य बघुन तपास पोलीस निरीक्षक उल्हास भुसारी, स्थानिक गुन्हे शाखा यांचेकडे हस्तांतरीत करण्यात आला आहे. 

सदर तपासात प्रकल्पग्रस्त समांतर आरक्षणाखाली नवप्रविष्ठ पोलीस शिपाई म्हणुन रुजु झालेल्या २ आरोपीतांना तसेच तात्पुरत्या यादीत प्रकल्पग्रस्त समांतर आरक्षणाखाली निवड झालेल्या ३ आरोपीतांना अटक करण्यात आली असुन भ वष्यात मोठ्या प्रमाणात खोट्या कागदपत्रांचे आधारे प्रकल्पग्रस्ताचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन शासकिय नोकरीचा लाभ घेतल्याची बाब निष्पन्न होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सदर प्र ाकरणाच्या मुळापर्यंत तपास करुन हे संपुर्ण रॅकेट उघडकीस आणण्यासंदर्भात पोलीस अधीक्षक, गडचिरोली यांनी स्थानिक गुन्हे शाखेला निर्देश दिलेले आहे.

Chief Editor

SHARE

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button
बातमी कॉपी करण्याचा प्रयत्न करू नका.